محصولات
 
آموزش جامع اتوکد (Autocad 2008

آموزش جامع اتوکد (Autocad 2008

قیمت: 52000 ریال


توضیحات:
فصل اول : شروع كار با اتوكد
تنظيمات محيط كاري اتوكد - معرفي پنجره اصلي اتوكد - ايجاد يك ترسيم جديد - كاربرد ويزارد در ايجاد ترسيم - بازكردن و ذخيره نمودن يك ترسيم
فصل دوم : رسم اشياء اوليه
تعيين مختصات نقاط و ترسيم خط - سيستم مختصات دو قطبي - ترسيم دايره - ساير روشهاي رسيم دايره - ترسيم كمان - ترسيم چند خطي (Pline)
- ترسيم چند ضلعي منتظم (Polygon) - ترسيم نقطه و كاربرد آن در تقسيم اشكال
فصل سوم : انتخاب و ويرايش اشياء
حذف و جابجا كردن اشياء - دستورات اوليه انتخاب اشياء - دستورات تكميلي انتخاب اشياء - انتخاب سريع اشياء - كاربرد فيلتر در انتخاب اشياء
- كپي كردن اشياء با استفاده از فرمان Copy - كپي كردن اشياء با استفاده از فرمان Offset - قرينه يابي و چرخاندن اشياء - مقياس دهي به اشياء
فصل چهارم : كاربرد Snap در نقطه يابي
معرفي و انتخاب ابزار Snap - آشنائي با انواع Snap ها - كاربرد Snap ها در دايره ، كمان و بيضي - ساير روشهاي نقطه يابي توسط Snap ها
- فعال نمودن دائمي Snap ها - نقطه يابي به كمك ابزارهاي O Track و Snap from - رديابي قطبي ( Polar Tracking) - تنظيمات Snap
- ايجاد شبكه نقاط - توليد نقشه هاي ايزو متريك - تنظيمات Dynamic Input
فصل پنجم : بزرگنمائي و تغيير نماي جاري
تغيير درجه بزرگنمائي - فرمان Zoom Dynamic - مقياس دهي به صفحه نمايش - تبديل ترسيم به حداكثر ابعاد
- ساير گزينه هاي فرمان Zoom - نماي ديد هوائي - جابجاكردن نماي جاري
فصل ششم : دستورات تكميلي ترسيم اشياء
خطوط و نيم خطهاي بي نهايت مركزگرا و موازي - رسم خطوط چند لايه - ترسيم مستطيل - ترسيم رينگ(Ring)
- فرمان Spline - ترسيم بيضي - ايجاد ماسك - توليد ابر
فصل هفتم : خواص اشياء و تعيين لايه ها
معرفي خواص اشياء - تعيين رنگ اشياء - تعيين نوع خط - تعيين مقياس ، وزن و ضخامت خط - توليد لايه ها و تنظيم خواص آنها
- تعيين لايه جاري و حذف لايه ها - تنظيم خواص اشياء با لايه جاري - تنظيم حالتهاي مختلف با لايه ها - ذخيره و بازيابي خواص و حالات لايه ها
- ايجاد فيلتر و انتخاب نام لايه ها - ساير شرايط ايجاد فيلتر جهت انتخاب لايه ها - بازگشت به حالت قبلي لايه ها - ويرايش خواص اشياء
فصل هشتم : فرمانهاي توليد و ويرايش متن
متنهاي تك سطري - سبكهاي متن - توليد متنهاي چند سطري - كاربرد نوار ابزار Text Formatting - ويرايش متن - تنظيمات پاراگراف و كاربرد Tab
- ايجاد و اصلاح يك جدول - ويرايش خانه هاي جدول - كاربرد فيلدها - مقياس دهي به متن - وارد كردن اطلاعات از منابع خارج اتوكد - جايگزين كردن متن
فصل نهم : دستورات تكميلي ويرايش اشياء
آرايه هاي متعامد - آرايه هاي قطبي - تغيير طول و زاويه اشياء - تغيير طول خطوط و منحني هاي باز - برش دادن و امتداد دادن اشياء
- حذف نمودن قسمتي از يك شيء و ايجاد شكست - اتصال اشياء هم راستا - پخ كردن گوشه ها - گرد كردن گوشه ها - متلاشي نمودن اشياء
- ترتيب قرارگيري اشياء - ويرايش خطوط چند لايه و چند خطي ها - ويرايش اجزاي چند خطي
فصل دهم : ايجاد هاشور و طيف رنگ
هاشورزني ناحيه اي از ترسيم - پركردن ناحيه با يك طيف رنگ - ساير تنظيمات پنجرة Hatch & Gradiant
- كپي كردن يك هاشور در ناحيه ديگري از ترسيم - ويرايش هاشور


قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان